interpersonal comparisons of utility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interpersonal comparisons of utility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interpersonal comparisons of utility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interpersonal comparisons of utility.

Từ điển Anh Việt

  • Interpersonal comparisons of utility

    (Econ) So sánh độ thoả dụng giữa các cá nhân.

    + Xem WELFARE ECONOMICS.