integrity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrity.

Từ điển Anh Việt

 • integrity

  /in'tegriti/

  * danh từ

  tính chính trực, tính liêm chính

  tính toàn bộ, tính toàn vẹn, tính nguyên; tình trạng không bị sứt mẻ, tình trạng toàn vẹn, tình trạng nguyên vẹn

 • integrity

  tính nguyên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • integrity

  * kỹ thuật

  chính nguyên

  khả năng sửa chữa

  tính nhất quán

  toán & tin:

  khả năng bảo trì

  tính nguyên

  tính toàn vẹn

  tình trạng nguyên vẹn

  trước sau như một

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • integrity

  an undivided or unbroken completeness or totality with nothing wanting

  the integrity of the nervous system is required for normal development

  he took measures to insure the territorial unity of Croatia

  Synonyms: unity, wholeness

  moral soundness

  he expects to find in us the common honesty and integrity of men of business

  they admired his scrupulous professional integrity