insulating gypsum wallboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insulating gypsum wallboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insulating gypsum wallboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insulating gypsum wallboard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • insulating gypsum wallboard

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm tường thạch cao cách nhiệt