insubstantial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insubstantial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insubstantial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insubstantial.

Từ điển Anh Việt

 • insubstantial

  /,insəb'stænʃəl/

  * tính từ

  không có thực

  không có thực chất

  ít ỏi

  không vững chắc, mong manh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • insubstantial

  lacking material form or substance; unreal

  as insubstantial as a dream

  an insubstantial mirage on the horizon

  Synonyms: unsubstantial, unreal

  Antonyms: substantial

  lacking in nutritive value

  the jejune diets of the very poor

  Synonyms: jejune