instigate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

instigate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm instigate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của instigate.

Từ điển Anh Việt

 • instigate

  /'instigeit/

  * ngoại động từ

  xúi giục, xúi bẩy; là thủ mưu của

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • instigate

  Similar:

  incite: provoke or stir up

  incite a riot

  set off great unrest among the people

  Synonyms: set off, stir up

  prompt: serve as the inciting cause of

  She prompted me to call my relatives

  Synonyms: inspire