indentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indentation.

Từ điển Anh Việt

 • indentation

  /,inden'teiʃn/

  * danh từ

  sự làm lõm vào, sự khía răng cưa; sự làm mẻ

  vết lõm, khía răng cưa; vết mẻ; dấu chặt đẽo

  chỗ lồi lõm (ở bờ biển)

  (ngành in) sắp chữ thụt vào (ở đầu dòng); chỗ thụt vào (ở đầu dòng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • indentation

  * kỹ thuật

  dấu in

  đường viền mép nước

  răng cưa

  sự cắt lõm

  sự cắt răng

  sự cắt răng cưa

  sự cắt rãnh

  sự chạm

  sự khắc răng

  sự khía răng cưa

  sự làm lõm vào

  vết ấn

  vết lõm

  toán & tin:

  sự thụt dòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • indentation

  a concave cut into a surface or edge (as in a coastline)

  Synonyms: indenture

  the space left between the margin and the start of an indented line

  Synonyms: indention, indent, indenture

  the act of cutting into an edge with toothlike notches or angular incisions

  Similar:

  pitting: the formation of small pits in a surface as a consequence of corrosion

  Synonyms: roughness