including war risks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

including war risks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm including war risks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của including war risks.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • including war risks

    * kinh tế

    gồm cả rủi ro chiến tranh