including the service charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

including the service charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm including the service charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của including the service charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • including the service charge

    * kinh tế

    gồm cả phí phục vụ