impoverish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impoverish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impoverish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impoverish.

Từ điển Anh Việt

 • impoverish

  /im'pɔvəriʃ/

  * ngoại động từ

  bần cùng hoá, làm cho nghèo khổ

  làm kiệt màu

  impoverished soil: đất kiệt màu

  làm hết công dụng; làm hao mòn

  rubber becomes impoverished after a time: sau một thời gian cao su mất công dụng (đàn hồi)

  làm kiệt, làm suy nhược (sức)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • impoverish

  * kinh tế

  bần cùng hóa

  làm cho nghèo

Từ điển Anh Anh - Wordnet