illustrate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

illustrate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm illustrate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của illustrate.

Từ điển Anh Việt

 • illustrate

  /i'ləstreit/

  * ngoại động từ

  minh hoạ, làm rõ ý (bài giảng... bằng tranh, thí dụ...)

  in tranh ảnh (trên báo chí, sách)

  illustrated magazine: báo ảnh

  (từ cổ,nghĩa cổ) soi sáng, chiếu sáng, làm sáng tỏ

  (từ cổ,nghĩa cổ) làm nổi tiếng, làm rạng danh

 • illustrate

  minh hoạ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • illustrate

  * kỹ thuật

  minh họa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • illustrate

  depict with an illustration

  supply with illustrations

  illustrate a book with drawings

  Similar:

  exemplify: clarify by giving an example of

  Synonyms: instance