illustrated newspaper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

illustrated newspaper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm illustrated newspaper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của illustrated newspaper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • illustrated newspaper

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    họa báo