exemplify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exemplify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exemplify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exemplify.

Từ điển Anh Việt

 • exemplify

  /ig'zemplifai/

  * ngoại động từ

  minh hoạ bằng thí dụ; làm thí dụ cho

  sao (một văn kiện)

 • exemplify

  chứng minh bằng ví dụ, lấy ví dụ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • exemplify

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  lấy ví dụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • exemplify

  be characteristic of

  This compositional style is exemplified by this fugue

  Synonyms: represent

  clarify by giving an example of

  Synonyms: illustrate, instance