illuminated news nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

illuminated news nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm illuminated news giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của illuminated news.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • illuminated news

    * kinh tế

    bảng tin chiếu sáng