illuminated entry system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

illuminated entry system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm illuminated entry system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của illuminated entry system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • illuminated entry system

    * kỹ thuật

    ô tô:

    hệ thống chiếu sáng lối vào