illuminated body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

illuminated body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm illuminated body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của illuminated body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • illuminated body

    * kỹ thuật

    vật lý:

    vật được chiếu sáng