hypothesis testing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothesis testing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothesis testing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothesis testing.

Từ điển Anh Việt

  • Hypothesis testing

    (Econ) Kiểm định giả thuyết.

    + Một cụm thuật ngữ chung để miêu tả các thủ tục thống kê để xác định tính đúng đắn của một giả thuyết.