hypothesis of plane section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothesis of plane section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothesis of plane section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothesis of plane section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothesis of plane section

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giả thiết mặt cắt ngang phẳng