hypothesis generation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothesis generation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothesis generation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothesis generation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothesis generation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự sinh giả thuyết

    sự tạo giả thuyết