hypnotic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypnotic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypnotic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypnotic.

Từ điển Anh Việt

 • hypnotic

  /hip'nɔtik/

  * tính từ

  (thuộc) thôi miên

  * danh từ

  thuốc ngủ

  người bị thôi miên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hypnotic

  of or relating to hypnosis

  attracting and holding interest as if by a spell

  read the bedtime story in a hypnotic voice

  she had a warm mesmeric charm

  the sheer force of his presence was mesmerizing

  a spellbinding description of life in ancient Rome

  Synonyms: mesmeric, mesmerizing, spellbinding

  Similar:

  soporific: a drug that induces sleep