guidance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guidance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guidance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guidance.

Từ điển Anh Việt

 • guidance

  * danh từ

  sự chỉ đạo, sự hướng dẫn; sự dìu dắt

 • guidance

  (điều khiển học) điều khiển (từ xa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • guidance

  something that provides direction or advice as to a decision or course of action

  Synonyms: counsel, counseling, counselling, direction

  the act of guiding or showing the way

  Synonyms: steering

  Similar:

  steering: the act of setting and holding a course

  a new council was installed under the direction of the king

  Synonyms: direction