gruffness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gruffness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gruffness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gruffness.

Từ điển Anh Việt

  • gruffness

    /'grʌfnis/

    * tính từ

    tính cộc cằn, tính thô lỗ

Từ điển Anh Anh - Wordnet