curtness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curtness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curtness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curtness.

Từ điển Anh Việt

  • curtness

    /'kə:tnis/

    * danh từ

    tính cộc lốc, sự cụt ngủn

    tính ngắn gọn

Từ điển Anh Anh - Wordnet