huskiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

huskiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm huskiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của huskiness.

Từ điển Anh Việt

  • huskiness

    /'hʌskinis/

    * danh từ

    sự khản tiếng, sự khản giọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet