groveler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

groveler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm groveler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của groveler.

Từ điển Anh Việt

  • groveler

    xem grovel

Từ điển Anh Anh - Wordnet