grinding spindle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grinding spindle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grinding spindle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grinding spindle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grinding spindle

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục bánh mài

    trục mài