grinding pattern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grinding pattern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grinding pattern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grinding pattern.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grinding pattern

    * kỹ thuật

    dưỡng mài

    mẫu mài