gravitation water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravitation water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravitation water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravitation water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gravitation water

    * kỹ thuật

    nước trọng lực

    nước tự do