gravitation field nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravitation field nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravitation field giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravitation field.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gravitation field

    * kỹ thuật

    trường trọng lực