graphite packing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphite packing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphite packing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphite packing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphite packing

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự bít kín bằng graphit

    vật liệu độn graphit