gnaw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gnaw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gnaw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gnaw.

Từ điển Anh Việt

 • gnaw

  /nɔ:/

  * động từ

  gặm, ăn mòn

  to gnaw [at, into] something: gặm cái gì

  to gnaw into a metal: ăn mòn kim loại (axit)

  cào (ruột) (đói)

  giày vò, day dứt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gnaw

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  gặm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gnaw

  bite or chew on with the teeth

  gnaw an old cracker

  Similar:

  erode: become ground down or deteriorate

  Her confidence eroded

  Synonyms: gnaw at, eat at, wear away