gibbous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gibbous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gibbous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gibbous.

Từ điển Anh Việt

 • gibbous

  /'gibəs/

  * tính từ

  u lên, lồi; có bướu

  gù (lưng)

  khuyết (trăng)

 • gibbous

  lồi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gibbous

  * kỹ thuật

  lồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet