genital organ nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genital organ nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genital organ giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genital organ.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • genital organ

    * kỹ thuật

    y học:

    cơ quan sinh dục

Từ điển Anh Anh - Wordnet