geneva mechanism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geneva mechanism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geneva mechanism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geneva mechanism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geneva mechanism

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cơ cấu Man