generating plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generating plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generating plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generating plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generating plate

    * kỹ thuật

    y học:

    tấm phát điện