gearshift teeth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gearshift teeth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gearshift teeth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gearshift teeth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gearshift teeth

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    răng ăn ngàm sang số