gearshift lever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gearshift lever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gearshift lever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gearshift lever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gearshift lever

    * kỹ thuật

    cần sang số