gearshift for shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gearshift for shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gearshift for shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gearshift for shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gearshift for shaft

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục sang số