gearshift fork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gearshift fork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gearshift fork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gearshift fork.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gearshift fork

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cần gắp sang số