gearshift shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gearshift shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gearshift shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gearshift shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gearshift shaft

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục sang số