gastric stimulant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gastric stimulant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gastric stimulant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gastric stimulant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gastric stimulant

    * kỹ thuật

    y học:

    chất kích thích dạ dày