gastric dilatation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gastric dilatation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gastric dilatation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gastric dilatation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gastric dilatation

    * kỹ thuật

    y học:

    dãn dạ dày