gas-discharge lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-discharge lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-discharge lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-discharge lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gas-discharge lamp

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  đèn phóng điện qua khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gas-discharge lamp

  Similar:

  electric-discharge lamp: an electric lamp in which the light comes from an electric discharge between two electrodes in a glass tube