gas-discharge laser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-discharge laser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-discharge laser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-discharge laser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas-discharge laser

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    laze khí phóng điện