electric-discharge lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric-discharge lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric-discharge lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric-discharge lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electric-discharge lamp

    * kỹ thuật

    đèn phóng điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • electric-discharge lamp

    an electric lamp in which the light comes from an electric discharge between two electrodes in a glass tube

    Synonyms: gas-discharge lamp