funeral march nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

funeral march nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm funeral march giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của funeral march.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • funeral march

    a slow march to be played for funeral processions

    Synonyms: dead march

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).