frizz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frizz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frizz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frizz.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • frizz

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  uốn quăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • frizz

  the condition of being formed into small tight curls

  her hair was in a frizz

  Similar:

  crimp: curl tightly

  crimp hair

  Synonyms: crape, frizzle, kink up, kink