frizzly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frizzly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frizzly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frizzly.

Từ điển Anh Việt

  • frizzly

    /'frizli/ (frizzy) /'frizi/

    * tính từ

    uốn quăn, uốn thành búp (tóc)

Từ điển Anh Anh - Wordnet