freezing table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freezing table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freezing table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freezing table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • freezing table

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bàn kết đông