freezing front nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freezing front nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freezing front giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freezing front.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • freezing front

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bề mặt kết đông