freezing-point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freezing-point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freezing-point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freezing-point.

Từ điển Anh Việt

  • freezing-point

    /'fri:ziɳpɔint/

    * danh từ

    (vật lý) điểm đông